EAGA eye DMU leDMU esenhlizweni yeEAGA.

Isibane ngeke sime ukukhanyisa ngoba injongo yethu ingeyempumela - hayi ukwenza indawo le ibenkulu kodwa ibe yisimangaliso. Amathuba manengi lapha eDMU sibeki nyawo pansi. EAGA isibane sethu ngeke sime ukukhanyisa. Isibane isiveza ukukhanya njalonje. Indlela yabanengi, indawo lapho okugcwaliseka khono konke.

EAGA eye DMU ipha longe ithuba elifanayo, ukhetho ulufanayo ukuthi libe yilokho eladalwa ukuthi libeyikho. Simele leli University ngenhliziyo zethu zonke. iEAGA ifiso konke okuhle kube kuUniversity kaJesu Kristu.

Simanyene kasivumi okunye ngaphandle kokubumba abafundayo bebe luZulu, bebe ngabakhokheli banamhla lakusasa.

Ukwenza iDeMontfort University ibe yingcitshi yinjongo yethu. iEAGA ihlezi iphethe iDMU emoyeni lasanhlizweni. DMU yiUniversity yenguquko.

Ndebele translation done by Ibrahim Bwanali